26 มกราคม 2564 | 14:18:01 น. share |

ชป.คุมเข้มมาตรการป้องกันCOVID-19 ย้ำจนท.ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

กรมชลประทาน วางมาตรการและแนวทางในการปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 ย้ำบุคลากรต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นหมอชนะ ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยงเส้นทางการระบาดไวรัสโควิด 19

 

นายสุชาติ เจริญศรี รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะหัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุม เพื่อเน้นย้ำการปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการเมื่อมีการตรวจพบการติดเชื้อในสถานที่ของกรมชลประทาน ร่วมกับผู้บริหารกรมชลประทาน ผ่านระบบ Web Conference ไปยังสำนักงานชลประทานทั่วประเทศ รวมไปถึงสำนัก กอง ส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่า การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยขอความร่วมมือให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามข้อสั่งการของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความก้าวหน้าผลการสอบสวนโรคและตรวจสอบ Timeline ผู้ป่วย ซึ่งหากพบว่ามีความเกี่ยวข้องกัน ขอให้รายงานมายังศูนย์ประสานของกรมฯ เพื่อรายงานไปยังกระทรวงเกษตรต่อไป ทั้งนี้ ได้กำชับให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดมือและอุปกรณ์ที่สัมผัส เพิ่มความเข้มงวดในมาตรการเว้นระยะห่าง (Social distancing) ลดความแออัดด้วยการเหลื่อมเวลาทำงาน การใช้มาตรการทำงานที่บ้าน หรือ Work From Home ไม่น้อยกว่า 40 % ของจำนวนบุคลากร ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม สัมมนาผ่านระบบออนไลน์ ตลอดจนวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการและประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นๆ

 

“ขอความร่วมมืองดหรือชะลอการเดินทางโดยไม่จำเป็น หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติงานข้ามเขตจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ต้องมีเอกสารรับรองโดยผู้บังคับบัญชา ก่อนเดินทางออกนอกพื้นที่ ทั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยบุคลากรทางการแพทย์ ในการบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพื่อช่วยให้การสอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายสุชาติ กล่าว

แสดงความคิดเห็น
+