29 เมษายน 2564 | 17:26:07 น. share |

ชป.ลงนามฯ งานจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

วันนี้ (29 เมษายน 2564) นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ รักษาราชการแทนรองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง เป็นประธานในการลงนามสัญญางานจ้างก่อสร้างขุดคลองระบายน้ำหลากพร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 3 โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล - บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้ทรงวุฒิจากภาครัฐและภาคประชาสังคมร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ ประกอบด้วย นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายชำนาญ ธรรมเจริญ ตัวแทนคณะผู้สังเกตการณ์ของข้อตกลงคุณธรรมความร่วมมือป้องกันและต่อต้านการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นายพงษ์ศักดิ์ เลียววงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 2 นายไพฑูรย์ ไชยภูมิสกุล ผู้อำนวยการกองพัสดุ นายภาคภูมิ ศรีชำนิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) นายวรัช กุศลมโนมัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมสุวรรณภูมิ อาคารที่ทำการฝ่ายวิชาการ ชั้น 4 กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนเป็นสำคัญ โดยโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็น 1 ใน 9 แผนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยา และบรรเทาอุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง หากแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะตอนล่างในพื้นที่ตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถเก็บกักน้ำไว้ในคลอง สำรองไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม. และยังช่วยเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ำสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ด้านเกษตรกรรมรวม 229,138 ไร่

แสดงความคิดเห็น
+