29 เมษายน 2564 | 14:32:29 น. share |

ชป.ร่วมประชุม กปน. หารือแนวทางแก้ไขปัญหาความเค็มรุกล้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

วันนี้(29เม.ย.64)นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญฯ ที่ปรึกษาฯ ตลอดจนหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากปัญหาแหล่งน้ำดิบ(ลุ่มเจ้าพระยา) ปนเปื้อนความเค็ม ผ่านระบบ VDO Conferrenc ไปยังการประปานครหลวง โดยมี นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการประปานครหลวง นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร รองผู้ว่าการประปานครหลวง และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

กรมชลประทาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะเร่งด่วนได้สร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ให้แก่ชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ำ รับทราบสถานการณ์น้ำ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด ซี่งในระยะสั้นได้เร่งรัดโครงการสร้างแหล่งเก็บกักน้ำตั้งแต่ต้นน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ส่วนระยะยาวจะพิจารณานำน้ำจากแหล่งน้ำอื่นผันมาเก็บไว้ในแหล่งน้ำเดิมที่มีอยู่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคอย่างถาวร

ทั้งนี้ การประปานครหลวงได้เสนอแผ่นแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบประปา (Master Plan) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาให้สามารถรองรับกับความต้องการใช้น้ำในอนาคตที่จะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยาที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาแหล่งน้ำดิบไม่เพียงพอ และปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม โดยได้เสนอแนวทางการแก้ไข 3 แนวทางได้แก่ 1. เพิ่มจุดรับน้ำดิบที่ประตูระบายน้ำบางไทร 2.รับน้ำดิบจากคลองระบายน้ำป่าสัก-อ่าวไทย และ 3.รับน้ำดิบจากคลองพระยาบรรลือ เพื่อนำมาสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ซึ่งกรมชลประทานได้ขอให้การประปานครหลวง พิจารณาแนวทางในการย้ายจุดสูบน้ำให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับควบคู่ไปกับผลกระทบในด้านต่างๆ ในการดำเนินโครงการฯ ก่อนจะนำมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป

แสดงความคิดเห็น
+