28 มกราคม 2564 | 11:25:39 น. share |

รองอธิบดีชป. ประชุมเร่งรัดแผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 9.30 น. ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินงานแผนงาน/โครงการภายใต้แผนหลักการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายเสริมชัย เซียวศิริถาวร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานชลประทานที่ 3 ผู้แทนจากสำนักบริหารโครงการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และร่วมกันพิจารณาเตรียมความพร้อมดำเนินการตามแผนงาน/โครงการฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ อันประกอบไปด้วย แผนงานที่ 1 แผนด้านการบริหารจัดการและการเข้าใช้ประโยชน์ แผนงานที่ 2 แผนด้านการแก้ปัญหาภัยแล้งและสร้างความมั่นคงของน้ำ แผนที่ 3 แผนด้านคุณภาพน้ำ ตะกอนและรักษาระบบนิเวศ และแผนที่ 4 แผนด้านการจัดการน้ำท่วม และบรรเทาอุทกภัย ทั้งนี้ ประธานในที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ ได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ณ ห้องประชุม SWOC ชั้น 3 อาคาร 99 ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพมหานคร

แสดงความคิดเห็น
+