28 มกราคม 2564 | 11:05:20 น. share |

ชป.เร่งขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในพิธีปิดและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่นที่ 29 ณ หอประชุมชูชาติ กำภู สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรมชลประทาน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

ในการนี้ นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 101 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ซึ่งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติราชการ และเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการ รวมถึงสร้างการทำงานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทำงาน

แสดงความคิดเห็น
+