28 มกราคม 2564 | 10:36:00 น. share |

รองอธิบดีกรมชลประทาน พบปะเกษตรกรและลงพื้นที่ที่จะก่อสร้างอ่างฯแม่ตายละ จ.เชียงใหม่

วันที่ 10 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน นายสุดชาย พรหมมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 และ นายพิเชษฐ รัตนปราสาทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านออกแบบและคำนวณ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพบปะเกษตรกรในพื้นที่และเจ้าคณะตำบลโหล่งขอดด้วย

 

 

สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 บ้านหลวง ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เก็บกักน้ำได้ประมาณ 20.19 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อสร้างเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศท้ายน้ำ และยังสามารถช่วยบรรเทาเรื่องน้ำหลากได้อีกด้วย โดยมีพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 8,200 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 7 หมู่บ้านของตำบลโหล่งขอด ซึ่งเดิมเกษตรกรในพื้นที่ทำการเกษตรโดยใช้จากฝายทั้ง 5 แห่ง ปลูกพืชได้เฉพาะในช่วงฤดูฝน มีพื้นที่ประมาณ 3,000 ไร่ ส่วนในฤดูแล้งเฉพาะที่อยู่ริมน้ำจึงจะทำการเกษตรได้ ในอนาคตเมื่อมีโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละแล้ว จะสามารถทำการเกษตรได้ตลอดปีทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง ส่วนบริเวณพื้นที่ดอนซึ่งปลูกพวกไม้ผล ก็จะสามารถรับน้ำผ่านระบบท่อได้อีกด้วย

 

ทั้งนี้ กรมชลประทานได้ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ เนื่องจากว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 ประมาณ 196 ไร่ จึงต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา และต้องขอผ่อนผันการใช้พื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 จากคณะรัฐมนตรี นอกจากพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 แล้ว โครงการนี้ยังอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนาและป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่งัดอีกด้วย ซึ่งในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ได้มีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการ เสนอมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้แล้ว เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการทั้งเรื่องของการชดเชยเยียวยาและการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

 

ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ จะมีการปลูกป่าทดแทนพื้นที่ที่สูญเสียไป การฟื้นฟูระบบนิเวศ การช่วยเหลืออพยพสัตว์ป่า นอกจากนี้ยังมีการอบรมให้ความรู้เรื่องของการส่งเสริมการเกษตร และที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ เรื่องของสุขภาพประชาชน

 

พร้อมวางแผน สำรวจ และออกแบบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และส่งรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาขอใช้พื้นที่ต่างๆ และจัดเข้าแผนงานก่อสร้างต่อไป

แสดงความคิดเห็น
+